שאלות נפוצות

שאלות נפוצות להחזרי מס

דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה.

החוק קובע כי הרווח ממכירת דירת מגורים יחייב במס.
אולם ישנם מקרים מסוימים בהם ניתן לקבל פטור ואף פטור מלא ממס שבח.

בתאריך – 1.4.2014 שונה הדין בעניין הפטור שהיה קיים קדום לכן אשר במסגרתו היה ניתן למכור דירת מגורים / נכס צמוד קרקע אחת ל – 4 שנים בפטור מלא ממס שבח.

השינוי:

כל אדם אשר ימכור דירה החל מיום 1.1.2014 ישלם מס שבח בשיעור של עד 25% על כל השבח (פאר הרווח שנוצר) מיום הרכישה ועד לים המכירה.
אך אם המוכר רכש את דירה לפני 1.1.2014 יהיה המוכר פטור ממס שבח על החלק שבין מועד רכישתו לבין היום בו נקבע השינוי לחוק 1.1.2014.

התקופה הינה מיום המכירה ועד לששת השנים שאחרייום המכירה.

בנוסף לאמור לעיל, קיים פטור על מכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל בירושה בתנאים הבאים:

 

1) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש או בן זוגו של צאצא של המוריש.

2)  לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.

3)  אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, הוא היה זכאי לפטור ממס בעת מכירה בהתאם לתנאים שצוינו לעיל.

חשוב לדעת:

ישנם מצבים בהם גובה תשלום מס השבח מושפע מזכויות בנייה.
אם שווי הדירה ללא זכויות הבנייה נמוך מ-2,082,000 שקל (נכון לשנת 2019), יחול פטור נוסף על זכויות הבנייה עד לתקרה של שווי הדירה ללא הזכויות. או ההפרש שבין הסכום כאמור לשווי הדירה, לפי הנמוך. במידה ושווי הדירה ללא זכויות הבניה עולה על 2,082,000 שקל, יינתן פטור על דירת המגורים בלבד וזכויות הבנייה יתחייבו במס. יתרת התמורה המיוחסת לזכויות הבנייה החייבת במס תחוייב במס החל על מכירת זכות במקרקעין רגילה

 

• אחת לתקופה לא קבוע מראש שיעורי המס במדינת ישראל משתנים.
ולכן חשוב מאוד להיות מעודכן בחוקי המס באופן שוטף.

 

האמור לעיל הוא תמצית עקרונות המס ואינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני.